Home   Cele i zadania

Cele i zadania

Cele i zadania

Dzień babci i dziadka (53)Cele przedszkola
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami oraz w przepisach wydanych na jej podstawie). Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Celem Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki” jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka stosownie do jego możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3. Troska o:
  • zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci
  • stymulowanie rozwoju, pobudzenie aktywności i własnej inicjatywy dziecka
  • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
  • przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w szkole (osiągnięcie pełnego poziomu rozwoju fizycznego, intelektualnego i społeczno- emocjonalnego), ułatwiającego start szkolny dziecka i warunkującego odnoszenie sukcesów w nauce
  • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej
  • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  • pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej
 4. Szczegółowe zadania przedszkola określa program wychowania w przedszkolu w następujących obszarach edukacyjnych:
  • „Poznawanie i rozumienie siebie i świata”
  • „Nabywanie umiejętności poprzez działanie”
  • „Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie”
  • „Budowanie systemu wartości”
 5. Cele wychowania przedszkolnego są osiągane poprzez realizację zadań wynikających z obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej.
Zadania przedszkola
 1. Zadania przedszkola i treści programowe w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe Nutki” są realizowane integralnie poprzez stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi oraz różne formy aktywności dziecka.
 2. Nauczyciel uwzględniając treści programowe z wybranego przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki” programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, planuje pracę wychowawczą i dydaktyczną z dziećmi w wieku od 2 do 5 lat (w zależności od przydzielonej grupy wiekowej), stosuje różne formy organizacyjne procesu edukacyjnego oraz różne metody pracy z dziećmi, uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
 3. Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki” posiada i systematycznie wzbogaca bazę dydaktyczną, służącą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Zapewnienie warunków do realizacji celów i zadań przedszkola:
 • ogrodzony, wolno stojący budynek dostosowany do potrzeb dzieci
 • ogrodzony, funkcjonalnie wyposażony w bezpieczny sprzęt ogród przedszkolny do zabaw dla dzieci
 • estetycznie urządzone, przytulne i barwne sale, w których dzieci czują się bezpiecznie, zdobywają umiejętności, poszerzają wiedzę i dorastają w swoim własnym tempie
 • wiedzę, umiejętności i sprawności dzieci zdobywają pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • w miłej, rodzinnej atmosferze dziecko: poznaje i rozumie siebie i świat, nabywa umiejętności poprzez działanie, odnajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej i wspólnocie, zaspokaja potrzeby oraz wyzwala twórczą aktywność